رویکرد فرهنگی به تاریخ

 

مدرس

احمد پاکتچی

عضو شورای عالي علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مدیربخش فقه، علوم ‎قرآنی و حدیث، سرپرست بخش ترجمۀ دبا به زبان انگلیسی، مشاور عالی‎ کتابخانۀ دیجیتال، مؤلف و ويراستار

 

اهداف دوره

 رويکرد فرهنگی به تاريخ: گذاری بر جنبه‌های نظری و کاربست
در طی قرون متمادی، تلقی غالب بر فضای تاريخ‌نگاری و تاريخ‌پژوهی، محوريت عوامل سياسی و در کنار آن رخدادهای نظامی است و کمتر نقش نهادهای ديگر اجتماعی در رقم خوردن تاريخ مورد توجه قرار گرفته است. در اين ميان، حتی اگر به همت برخی از جريان‌های فکری مانند مکتب آنال، عوامل اجتماعی و اقتصادی نيز مورد توجه قرار گرفته‌اند، فرهنگ با جوانب مختلف آن غالباً در حاشيه بوده است. در واقع می‌توان گفت اين که در بررسی تحولات تاريخی، به جنبه‌های مختلف فرهنگ پرداخته شود و عامليت فرهنگ در خلق تاريخ مورد توجه قرار گيرد، امری بسيار نادر بوده است.
در دهه‌های اخير ـ به ويژه به دنبال چرخش فرهنگی در علوم انسانی ـ توجه به فرهنگ در مطالعه تاريخ رونقی يافته است؛ هر چند اين رويکرد هنوز بسيار جوان است و در سپهر تاريخ‌پژوهی صدای بلندی از آن شنيده نمی‌شود. آنچه در اين دوره شش جلسه‌ای دنبال می‌گردد، مروری کوتاه و نظری بر نقش عوامل فرهنگی در خلق تاريخ و مطالعه آن در طی دو جلسه، و سپس کاربست اين رويکرد در مطالعه نمونه‌های منتخب در ادامه جلسات است. هدف اين است که در عين آشنایی فشرده با زمينه‌های نظری، ارزش کاربردی مبحث نيز پوشش داده شود.
موضوعات پيش‌بينی شده برای جلسات از اين قرار است:
1. تاريخ فرهنگی و تاريخ فرهنگ: تحليل مفاهيم و زمينه‌های نظری
2. تاريخ فرهنگی و جايگاه آن در مکاتب و جريان‌های معاصر تاريخ‌پژوهی
3. تفاوت‌ها در فرهنگ سياسی و فرمانبری ميان عراق و شام در سده نخست هجری
4. زمينه‌های پذيرش حاکميت نامسلمان بر مسلمانان در حاکميت قراختاييان
5. زمينه‌ها و دستاوردهای انتقال از انديشه سياسی زيدی به امامی در سلسله کارکيائيان
6. توضيح فرهنگی در باره رفتار متفاوت اوکراين و بلاروس پس از فروپاشی شوروی

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

یکشنبه 03 تیر 1403

روزهای برگزاری

یکشنبه  

ساعت برگزاری

17-19

تعداد جلسات

6 جلسه

مدت دوره

12ساعت

نحوۀ برگزاری

غیر حضوری

محل برگزاری

کلاس مجازی

شهریه

قابل پرداخت 800000

نام نویسی به پایان رسیده