روشنگری دینی

 

 

مدرس

مصطفی محقق داماد

عضو شورای عالی علمی، مدیر بخش حقوق دبا، سر ویراستار دانشنامۀ حقوق و ویراستار

 

اهداف دوره

 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

اعلام خواهد شد

روزهای برگزاری

اعلام خواهد شد

ساعت برگزاری

اعلام خواهد شد

تعداد جلسات

اعلام خواهد شد 

مدت دوره

اعلام خواهد شد

نحوۀ برگزاری

حضوری

غیر حضوری

محل برگزاری

کلاس 101

کلاس مجازی

شهریه

رایگان