هزینه دوره 5،000،000 ریال

تخفیف 20 درصد به مبلغ 1،000،000 ریال

قابل پرداخت 4،000،000 ریال

ثبت نام دوره : دکتر محمد‌جعفری‌قنواتی
ریال