ثبت نام دوره : خوانش متون ادبی، فرهنگی تاریخی کردی به زبان فارسی
نام پدر
شماره شناسنامه
تاریخ تولد
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
شغل
ریال