دکتر ژاله آموزگار

نویسنده، مترجم و پژوهشگر فرهنگ و زبان‌های باستانی، عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، عضو شورای علمی دانشنامۀ زبانها و گویشهای ایرانی

آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی

عضو شورای عالی علمی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

عبدالحسین آذرنگ

نویسنده، مترجم، ویراستار و عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی ، مدیر بخش مفاهیم جدید و عناوین ویژه

دکتر عنایت‎الله فاتحی نژاد

عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مشاور عالی و مدیر علمی بخش ترجمۀ دبا به زبان عربی

دکتر احمد پاکتچی

عضو شورای عالي علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مدیربخش فقه، علوم ‎قرآنی و حدیث، سرپرست بخش ترجمۀ دبا به زبان انگلیسی، مشاور عالی‎ کتابخانۀ دیجیتال، مؤلف و ويراستار

علی بهرامیان

عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، کارشناس ارشد بخش فهرست نویسی کتابهای خطی، مدیر بخش تدوین فهرستوارۀ کتابهای فارسی و ...

دکتر اسماعیل شمس

عضو شورای عالي علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی مدیر بخش پژوهشهای کردی و ویراستار

دکتر آذرتاش آذرنوش

عضو شورای عالي علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مشاور عالی در بخش ادبیات عرب، عضو هیأت های مشاوران عالی دانشنامه فرهنگ مردم ایران و تاریخ جامع ایران، مؤلف و ویراستار

دکتر امیرحسین ساکت

عضو بخش فلسفه، مؤلف

آقای امیر جابری

پژوهشگر و مدرس زبان عربی و مصحح الهدیة فی النحو

دکتر عبدالمجید ارفعی

استاد برجسته فرهنگ و زبانهای باستان ایرانی

محمود جعفری دهقی

عضو شورای عالي علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی،استاد گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تهران 

محمد جعفری قنواتی

عضو هیئت مشاوان عالی، عضو شورای علمی دفما و دانشنامۀ خایج فارس و ویراستار

محمد مجتهد شبستری

عضو شورای عالي علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مشاور عالی در بخش کلام و فرق دبا و ويراستار

ساسان فاطمی

مدیر بخشهای موسیقی دبا و دانا و ویراستار

دکتر آرش اکبری مفاخر

معاونت  کانون فردوسی، مدیر اجرایی  و ویراستار ارشد  دانشنامه ادب حماسی ایران

نادره نفیسی

مدیر بخش زبانها و گویشهای ایران و ایرانی، مدیر دانشنامۀ زبانها وگویشهای ایران و ایرانی  و ویراستار

سید حسین موسوی بجنوردی

عضو بخش فلسفه

فریبا افتخار

عضو بخش بررسی

اصغر دادبه

عضو شورای عالی علمی، عضو هیئت مشاوران تاریخ جامع ایران، عضو شورای عالی  مشاوران طرح تاریخ و فرهنگ آذربایجان، مدیر بخش ادبیات دبا، مؤلف و ویراستار

عمادالدین باقی

تاریخدان، نویسنده، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر

حنیف قلندری

استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران و گروه تاریخ علم مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی