فلسفه و الهیات مسیحی در انجیل

 

مدرس

امیرحسین ساکت

عضو بخش فلسفه، مؤلف، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

اهداف دوره

εν αρχη ην ο λογος
in principio erat Verbum
از حکایتهای انجیل
انجیل (ευανγελιον) به معنای مژده و بشارت و عنوان چهار کتاب از کتب عهد جدید و کتاب مقدس است و منظور از آن، مژده و بشارت ظهور منجی و بخشایش گناهان بشر است. انجیل روایتی از زندگی و مرگ عیسی مسیح است و هریک از چهار انجیل به نام راوی آن، یعنی متی و مرقس و لوقا و یوحنا معروف است. بخش عمدۀ اناجیل تعالیم عیسی مسیح و اغلب به صورت امثال و حکمی است که بعدها الهیات مسیحی بر آنها بنا شده است.
اصل انجیل به یونانی است و تاکنون شاهدی مبنی بر وجود اصل عبری یا آرامی آن یافت نشده است. انجیل در قرن چهارم به لاتین ترجمه شد و از آن زمان ترجمۀ لاتین مرجع رسمی کلیسای کاتولیک است. زبان انجیل بسیار ساده و آسان است و دانشجویانی که مقدمات یونانی و لاتین را آموخته باشند، به سرعت آن را فرامیگیرند. حکایات انجیل شیرین و روان است و خوانندگان در خلال قرائت آنها با اصول الهیات مسیحی آشنا میشوند. در این دورۀ آموزشی منتخبی از حکایتهای انجیل به دو زبان یونانی و لاتین قرائت میشود و در ضمن آن به تشریح نکات زبانی و الهیات مسیحی خواهیم پرداخت. پیش از هر جلسه نسخهای از یک حکایت انجیل، شامل ترجمۀ دقیق و تحلیل صرفی و نحوی متن در اختیار دانشجویان قرار میگیرد و در طول جلسه پس از قرائت و شرح متن نکات دستوری بررسی خواهد شد. مقابلۀ ترجمههای فارسی و اروپایی با اصل یونانی و لاتین و بررسی نقائص و اشتباهات مترجمان از دیگر برنامه های این دوره است.
یکی از مشکلات بزرگ زبان آموزان، به خصوص در زبانهای کهن، فراموشی است. غالباً علت این فراموشی آن است که آموزش به دستور و حفظ واژگان محدود میشود و افراد در مرحلۀ بعد هیچ استفادهای از آموختههای خود نمیکنند و در این صورت بدیهی است که این آموختهها به سرعت از یاد خواهد رفت. هدف از یادگیری زبانهای کهن مطالعۀ متون اصلی است و چه بهتر که این مهم مرحلهای از آموزش باشد تا دانشجویان در خلال مطالعۀ متن و درک جاذبههای علمی و ادبی آن، نحوۀ استفاده از مهارتهای زبانی را بیاموزند و به یادگیری بیشتر ترغیب شوند.
مخاطبان اصلی این دوره همۀ علاقهمندان به زبانهای یونانی و لاتین میباشند که پیش از این مقدمات یکی از این دو زبان را آموخته اند و اکنون با فنون متنخوانی و دشواریهای ترجمه آشنا خواهند شد. از این جهت شرکت در این دوره به دانشجویانی که هیچ سابقهای در یادگیری این زبانها ندارند، توصیه نمیشود. مع الوصف، محققان و علاقهمندان به انجیل و الهیات مسیحی که با یونانی و لاتین آشنایی ندارند، با شرکت در این جلسات جنبه های پنهانی از کتاب مقدس را خواهند شناخت که در ترجمه ها منعکس نمیشود و به اهمیت رجوع متن و زبان اصلی پی خواهند برد.

 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

یکشنبه 30 مهر 1402 

روزهای برگزاری

یکشنبه  

ساعت برگزاری

19-21

تعداد جلسات

12 جلسه

مدت دوره

24 ساعت

نحوۀ برگزاری

غیر حضوری

محل برگزاری

کلاس مجازی

شهریه

قابل پرداخت 1200000 تومان

نام نویسی به پایان رسیده