دکتر ژاله آموزگار

نویسنده، مترجم و پژوهشگر فرهنگ و زبان‌های باستانی، عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، عضو شورای علمی دانشنامۀ زبانها و گویشهای ایرانی

آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی

عضو شورای عالی علمی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

عبدالحسین آذرنگ

نویسنده، مترجم، ویراستار و عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی ، مدیر بخش مفاهیم جدید و عناوین ویژه

دکتر عنایت‎الله فاتحی نژاد

عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مشاور عالی و مدیر علمی بخش ترجمۀ دبا به زبان عربی

دکتر احمد پاکتچی

عضو شورای عالي علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مدیربخش فقه، علوم ‎قرآنی و حدیث، سرپرست بخش ترجمۀ دبا به زبان انگلیسی، مشاور عالی‎ کتابخانۀ دیجیتال، مؤلف و ويراستار

علی بهرامیان

عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، کارشناس ارشد بخش فهرست نویسی کتابهای خطی، مدیر بخش تدوین فهرستوارۀ کتابهای فارسی و ...

دکتر اسماعیل شمس

مدیر بخش کردشناسی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

دکتر آذرتاش آذرنوش

عضو شورای عالي علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مشاور عالی در بخش ادبیات عرب، عضو هیأت های مشاوران عالی دانشنامه فرهنگ مردم ایران و تاریخ جامع ایران، مؤلف و ویراستار

دکتر امیرحسین ساکت

عضو بخش فلسفه، مؤلف

آقای امیر جابری

 

دکتر عبدالمجید ارفعی