دکتر ژاله آموزگار

نویسنده، مترجم و پژوهشگر فرهنگ و زبان‌های باستانی، عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، عضو شورای علمی دانشنامۀ زبانها و گویشهای ایرانی

آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی

عضو شورای عالی علمی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

عبدالحسین آذرنگ

نویسنده، مترجم، ویراستار و عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی ، مدیر بخش مفاهیم جدید و عناوین ویژه

دکتر عنایت‎الله فاتحی نژاد

عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مشاور عالی و مدیر علمی بخش ترجمۀ دبا به زبان عربی

دکتر احمد پاکتچی

عضو شورای عالي علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مدیربخش فقه، علوم ‎قرآنی و حدیث، سرپرست بخش ترجمۀ دبا به زبان انگلیسی، مشاور عالی‎ کتابخانۀ دیجیتال، مؤلف و ويراستار

علی بهرامیان

عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، کارشناس ارشد بخش فهرست نویسی کتابهای خطی، مدیر بخش تدوین فهرستوارۀ کتابهای فارسی و ...

دکتر اسماعیل شمس

عضو شورای عالي علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی مدیر بخش پژوهشهای کردی و ویراستار

دکتر آذرتاش آذرنوش

عضو شورای عالي علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مشاور عالی در بخش ادبیات عرب، عضو هیأت های مشاوران عالی دانشنامه فرهنگ مردم ایران و تاریخ جامع ایران، مؤلف و ویراستار

دکتر امیرحسین ساکت

عضو بخش فلسفه، مؤلف

آقای امیر جابری

پژوهشگر و مدرس زبان عربی و مصحح الهدیة فی النحو

دکتر عبدالمجید ارفعی

استاد برجسته فرهنگ و زبانهای باستان ایرانی

محمود جعفری دهقی

عضو شورای عالي علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی،استاد گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تهران 

محمد جعفری قنواتی

عضو هیئت مشاوان عالی، عضو شورای علمی دفما و دانشنامۀ خایج فارس و ویراستار

محمد مجتهد شبستری

عضو شورای عالي علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مشاور عالی در بخش کلام و فرق دبا و ويراستار

ساسان فاطمی

مدیر بخشهای موسیقی دبا و دانا و ویراستار

دکتر آرش اکبری مفاخر

معاونت  کانون فردوسی، مدیر اجرایی  و ویراستار ارشد  دانشنامه ادب حماسی ایران

نادره نفیسی

مدیر بخش زبانها و گویشهای ایران و ایرانی، مدیر دانشنامۀ زبانها وگویشهای ایران و ایرانی  و ویراستار

سید حسین موسوی بجنوردی

عضو بخش فلسفه