نویسنده، مترجم و پژوهشگر فرهنگ و زبان‌های باستانی، عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، عضو شورای علمی دانشنامۀ زبانها و گویشهای ایرانی

عضو شورای عالی علمی و ویراستار

نویسنده، مترجم، ویراستار و عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی ، مدیر بخش مفاهیم جدید و عناوین ویژه

عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مشاور عالی و مدیر علمی بخش ترجمۀ دبا به زبان عربی

عضو شورای عالي علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مدیربخش فقه، علوم ‎قرآنی و حدیث، سرپرست بخش ترجمۀ دبا به زبان انگلیسی، مشاور عالی‎ کتابخانۀ دیجیتال، مؤلف و ويراستار

عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، کارشناس ارشد بخش فهرست نویسی کتابهای خطی، مدیر بخش تدوین فهرستوارۀ کتابهای فارسی و ...

عضو شورای عالي علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی مدیر بخش پژوهشهای کردی و ویراستار

پژوهشگر پستا دکتری در دانشگاه شیکاگو

عضو بخش فلسفه، مؤلف

پژوهشگر و مدرس زبان عربی و مصحح الهدیة فی النحو

استاد برجسته فرهنگ و زبانهای باستان ایرانی

عضو شورای عالي علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی،استاد گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تهران 

عضو هیئت مشاوان عالی، عضو شورای علمی دفما و دانشنامۀ خایج فارس و ویراستار

عضو شورای عالي علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مشاور عالی در بخش کلام و فرق دبا و ويراستار

معاونت  کانون فردوسی، مدیر اجرایی  و ویراستار ارشد  دانشنامه ادب حماسی ایران

نادره نفیسی

مدیر بخش زبانها و گویشهای ایران و ایرانی، مدیر دانشنامۀ زبانها وگویشهای ایران و ایرانی  و ویراستار

عضو شورای عالی علمی، عضو هیئت مشاوران تاریخ جامع ایران، عضو شورای عالی  مشاوران طرح تاریخ و فرهنگ آذربایجان، مدیر بخش ادبیات دبا، مؤلف و ویراستار

تاریخدان، نویسنده، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر

استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران و گروه تاریخ علم مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

استاد اقتصاد سیاسی و تاریخ معاصر ایران در کالج سنت آنتونی، دانشگاه اکسفورد

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهشگر اسناد و کتیبه‌های اسلامی موسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران