شاهنامه و اساطیر ایرانی

 

 

مدرس

محمود جعفری دهقی

عضو شورای علمی، مؤلف

 

اهداف دوره

معرفی: اسطوره، در اصطلاح پدیده ای اجتماعی و نظامی فرهنگی است که بیانگر یک جهان‌بینی کلی در باب جهان، منشأ آن، مقام و موضع انسان در طبیعت و همچنین نیروهای مینوی است. اسطوره با امور ذهنی و تخیلی سروکار دارد. تأویل اسطوره، متضمن فهم فرهنگ‌ها در دوران‌های کهن است. برخی عناصر مشترک دراسطوره ها عبارتند از:
الف. اسطوره آفرینش؛‌ که می‌گوید جهان از کی آمده و چگونه آفریده شده است.
ب. نخستین انسان چه بوده و از کجا آمده است. سنت زرتشتی ایرانی، کیومرث را اسطوره انسان نخستین می‌داند.
ج. ایزدان و ایزد بانوان اساطیری و نقش و خویشکاری آنها
د. نقش حوادث و پدیده های اساطیری در جهان
ه. مرگ و علت آن در اساطیر ایران و مسائل مربوط به آن
و. پایان جهان و فرشکرد سازی و بهشت و دوزخ
در این درس ضمن بررسی بخش هایی از شاهنامه فردوسی به کارکرد اسطوره ها در این اثر سترگ پرداخته می شود.

اهداف دوره
1- آشنایی با اسطوره و اسطوره شناسی
2- آشنایی با اساطیر ایرانی
3- شناخت ایزدان و دیوان در اساطیر ایرانی
4- آشنایی با انواع با شاهنامه فردوسی و اساطیر مندرج در آن.
* این دوره برای رشته های علوم انسانی نظیر تاریخ هنر، باستان شناسی، زبان های باستانی، ایران شناسی، فلسفه و ادبیات فارسی قابل استفاده است.
 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

چهارشنبه 3 آبان 1402 

روزهای برگزاری

چهارشنبه  

ساعت برگزاری

16-18

تعداد جلسات

12 جلسه

مدت دوره

24 ساعت

نحوۀ برگزاری

حضوری

غیر حضوری

محل برگزاری

کلاس 101

کلاس مجازی

شهریه

قابل پرداخت 1200000 تومان

نام نویسی به پایان رسیده